social_facebook_box_blue social_rss_box_orange social_twitter_box_blue New horizontal

Amdanaf | About

“A very musical player, making intelligent choices of repertoire…” Richard Craig, Bangor University.

 

Robert Jones started his musical career as a chorister at Bangor Cathedral. At the age of 14, he became one of the Organists at St. Mary’s and Christ Church, Llanfairfechan. After which at the age of 16 he was appointed Organ Student at Bangor Cathedral, and held the post alongside singing as a lay clerk in the Cathedral Choir.

 

In September 2013, he won a performance scholarship to study music at Bangor University and studied performance with Graham Eccles, Dr Xenia Pestova, Dr Iwan Llewelyn Jones and Richard Craig, and composition under Dr Owain Llwyd and Prof Pwyll ap Sion. In 2016, he graduated with a BA (Hons) in Music and returned to Bangor University in the same year to read his MMus in performance, which he completed in 2017 receiving a distinction in his final performance.

In 2017, Robert became a member of the Orsedd Y Beirdd at the National Eisteddfod in Anglesey, with the bardic name, Organydd Eryri (The Organist of Snowdonia).

 

He currently works as Organist of Our Lady and St. James’ Church, Bangor, a post he has held since 2014, alongside being an organist at Capel Berea Newydd, Bangor. Since September 2019 Robert has also joined the music team at St Paul’s, Llandudno as Director of the Junior Choir and one of the organists there. As well as a liturgical organist Robert is musical director of Cor Lleisiau’r Mynydd and has accompanied Bangor and St Asaph Cathedral Choirs, Cor Dre, Caernarfon, Cor Y Penrhyn, Bethesda, Bangor University Chamber Choir and various other ensembles in the region.

 

As a composer Robert has had compositions performed by musicians from the BBC National Orchestra of Wales, and students at Bangor University School of Music. He has also had music performed at Our Lady and St. James’ Church, Bangor.

 

Alongside this, he works as a performer and teacher, performing regularly in North Wales and beyond. Robert is also fortunate enough to have performed across the United Kingdom on some of the country’s greatest organs including; Doncaster Minster, Chester Cathedral and Ellesmere College.

 

.

Recordiadau | Recordings

“Chwaraewr cerddorol iawn, yn gwneud dewisiadau deallus o gerddoriaeth…” Richard Craig, Prifysgol Bangor.

 

Dechreuodd Robert Jones ei yrfa gerddorol fel corydd yn Eglwys Gadeiriol Bangor. Yn 14 oed, daeth yn un o’r Organyddion yn Eglwys y Santes Fair a Christ, Llanfairfechan. Wedi hynny yn 16 oed fe'i penodwyd yn Fyfyriwr Organ yn Eglwys Gadeiriol Bangor, a daliodd y swydd ochr yn ochr â chanu fel clerc lleyg yng Nghôr yr Eglwys Gadeiriol.

 

Ym mis Medi 2013, enillodd ysgoloriaeth berfformio i astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor ac astudiodd berfformiad gyda Graham Eccles, Dr Xenia Pestova, Dr Iwan Llewelyn Jones a Richard Craig, a chyfansoddiad o dan Dr Owain Llwyd a'r Athro Pwyll ap Siôn. Yn 2016, graddiodd gyda BA (Anrh) mewn Cerddoriaeth a dychwelodd i Brifysgol Bangor yn yr un flwyddyn i ddarllen ei MMus mewn perfformiad, a gwblhaodd yn 2017 gan dderbyn rhagoriaeth yn ei datganiad terfynol. Yn 2017, daeth Robert yn aelod o Orsedd Y Beirdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Môn, gyda’r enw barddol, Organydd Eryri.

 

 

Ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Organydd Eglwys Ei'n Harglwyddes a S. Iago, Bangor, swydd y mae wedi’i dal ers 2014, ochr yn ochr â bod yn organydd yn Gapel Berea Newydd, Bangor. Ers mis Medi 2019 mae Robert hefyd wedi ymuno â’r tîm cerdd yn St Paul’s, Llandudno fel Cyfarwyddwr y Côr Iau ac un o’r organyddion yno. Yn ogystal ag organydd litwrgaidd mae Robert yn gyfarwyddwr cerdd Côr Lleisia’r Mynydd ac mae wedi cyfeilio i Gorau Eglwys Gadeiriol Bangor a St Asaph, Côr Dre, Caernarfon, Côr Y Penrhyn, Bethesda, Côr Siambr Prifysgol Bangor ac amryw ensemblau eraill yn y rhanbarth.

 

Fel cyfansoddwr mae Robert wedi cael cyfansoddiadau a berfformiwyd gan gerddorion o Gerddorfa Genedlaethol Cymru'r BBC, a myfyrwyr yn Ysgol Gerdd Prifysgol Bangor. Mae hefyd wedi cael cerddoriaeth wedi’i pherfformio yn Eglwys Ei'n Harglwydd a S. Iago, Bangor.

 

Ochr yn ochr â hyn, mae'n gweithio fel perfformiwr ac athro, gan berfformio'n rheolaidd yng Ngogledd Cymru a thu hwnt. Mae Robert hefyd yn ddigon ffodus i fod wedi perfformio ledled y Deyrnas Unedig ar rai o organau mwyaf y wlad gan gynnwys; Doncaster Minster, Eglwys Gadeiriol Caer a Choleg Ellesmere.