social_facebook_box_blue social_rss_box_orange social_twitter_box_blue New horizontal

Amdanaf | About

“A very musical player, making intelligent choices of repertoire…” Richard Craig, Bangor University.

 

Robert is currently Organist at Our Lady and St. James’ Church, Bangor, an Organist at Capel Berea Newydd Bangor, and accompanist to Côr Dre, Caernarfon.

 

He Started his musical career as a chorister at Bangor Cathedral. At the age of 14, he became one of the Organists at St. Mary’s and Christ Church, Llanfairfechan. After which at the age of 16 he was appointed Organ Student at Bangor Cathedral, and held the post alongside singing as a lay clerk in the Cathedral Choir.

 

In September 2013, he won a performance scholarship to study music at Bangor University and studied performance with Graham Eccles, Dr Xenia Pestova, Dr Iwan Llewelyn Jones and Richard Craig, and composition under Dr Owain LLwyd and Prof Pwyll ap Sion. In 2016, he graduated with a BA (Hons) in Music and returned to Bangor University in the same year to start his MMus in performance, which he completed in 2017.

 

In 2017, Robert was made a member of the Orsedd Y Beirdd at the National Eisteddfod in Anglesey.

 

He currently works as Organist of Our Lady and St. James’ Church Bangor, a post he has held since 2014, alongside being an organist at Capel Berea Newydd, Bangor. In November 2017, Robert was also appointed accompanist to Côr Dre in Caernarfon. Alongside this, he works as a performer and teacher, performing regularly in North Wales and beyond.

.

Recordiadau | Recordings

"Chwaraewr cerddorol iawn, gan wneud dewisiadau deallus o repertoire ..." Richard Craig, Prifysgol Bangor.

 

Ar hyn o bryd, Robert yw Organydd Eglwys Ein Harglwyddes a Sant Iago, Bangor, Organydd yng Nghapel Berea Newydd Bangor, a chyfeilydd i Gôr Dre, Caernarfon.

 

Dechreuodd ei yrfa gerddorol fel aelod o gôr Cadeirlan Bangor. Yn 14 oed, daeth yn un o'r Organyddion Eglwys y Santes Fair a Christ, Llanfairfechan. Wedi hynny, yn 16 oed fe'i penodwyd yn Fyfyriwr Organ yn Eglwys Gadeiriol Bangor, ac fe'i cynhaliwyd ochr yn ochr â chanu fel clerc lleyg yng Nghôr y Gadeirlan.

 

Ym mis Medi 2013, enillodd ysgoloriaeth berfformio i astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor a bu'n astudio perfformiad gyda Graham Eccles, Dr Xenia Pestova, Dr Iwan Llewelyn Jones a Richard Craig, a chyfansoddiad gyda Dr Owain Llwyd a'r Athro Pwyll ap Siôn. Yn 2016, graddiodd â BA (Anrh) mewn Cerddoriaeth a'i dychwelyd i Brifysgol Bangor yn yr un flwyddyn i ddechrau ei MMus mewn perfformiad, a gwblhaodd yn 2017.

 

 

Yn 2017, gafodd Robert ei wneud yn aelod o'r Orsedd Y Beirdd yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.

 

Ar hyn o bryd mae'n gweithio fel Organydd of Eglwys Ein Harglwyddes a Sant Iago Bangor, swydd y mae wedi'i gynnal ers 2014, ochr yn ochr â bod yn organydd yng Nghapel Berea Newydd, Bangor. Ym mis Tachwedd 2017, penodwyd Robert yn gyfeilydd i Gôr Dre yng Nghaernarfon. Ynghyd â hyn, mae'n gweithio fel perfformiwr ac athro, gan berfformio'n rheolaidd yng Ngogledd Cymru a thu hwnt.